Mergheim, Julia

Prof. Dr. -Ing. Julia Mergheim

Project Leader C3

Chair of Applied Mechanics (LTM)
Lehrstuhl für Technische Mechanik (LTM, Prof. Steinmann)

Raum: Raum 00.040
Egerlandstr. 5
91058 Erlangen

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002